پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 8. پاییز 1398

توضیحات
فایل : 16990.pdf 16990.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای جعفر خیرخواهان /