بررسی ابعاد سهام عدالت 2. مشمولان طرح، میزان سهام اختصاص یافته به آنها و دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام

توضیحات
فایل : 16988.pdf 16988.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*

برچسب ها

فارسی : سهام عدالت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مهتاب قراخانلو /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / خانم ناهید حکیم شوشتری /