درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 17011.pdf 17011.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، خط فقر، رشد اقتصادی، کرونا، کووید19

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای محمدرضا عبداللهی /
تهیه و تدوین : خانم نرگس صادقی / آقای علیرضا آذربایجانی / خانم فاطمه عزیزخانی / خانم زهرا کاویانی / آقای علی حجتی /
همکاران : آقای آرین شهبازیان / آقای مهران بهنیا / آقای آرش علویان /
اظهارنظر کننده : آقای ابوالمحسن والی زاده /
ناظر علمی : آقای سید علی روحانی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /