اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16310-3.pdf 16310-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که در تاریخ 1/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود به جهت مغایرت با اصول هشتاد و پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی و داشتن ابهام و نیز در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی (نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود. کمیسیون اقتصادی در تاریخ 2/2/1399 جهت رفع این ایرادات، بر مصوبه قبلی مجلس (مورخ 1/11/1398) اصرار کرده است که براین اساس، تمامی ایرادات مذکور در نامه مورخ 26/11/1398 شورای نگهبان در چهار بند، باقی به نظر می رسد.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی / آقای علی عبدالاحد /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /