اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره(1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده از شورای نگهبان(۱))

توضیحات
فایل : 17049.pdf 17049.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح استفساریه تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/10/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 18/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت مغایرت با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 شورای نگهبان به مجلس اعاده گردید. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات مذکور مصوبه خود را در تاریخ 21/2/1399 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین محمدی احمدآبادی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای احمد حکیم جوادی /