اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)»

توضیحات
فایل : 17051 (1).pdf 17051 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» در 16 ماده تنظیم شده است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان دهی کند. در این طرح کوشش شده تا اقدام قانونی اولیه برای تبیین حدودوثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین برای تکمیل فرایند حقوقی فعالیت سازمان نمافا در کل کشور و در استان ها، یک آیین نامه اجرایی و دو اساسنامه پیش بینی شده است که تصویب آنها به هیئت وزیران واگذار شده است. تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مزایای زیادی داشته باشد که در این گزارش به مهم ترین آنها اشاره می شود. اما طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» ضعف های متعددی دارد که نیازمند بازنگری کلی است.