پژوهشی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۴) بررسی اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی

توضیحات
فایل : 17054.pdf 17054.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
بحران شیوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عمیقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعالیت های جمعی از جمله فعالیت های اقتصادی و صنعتی را نیز متأثر ساخته به نحوی که ابعاد همه گیری این بیماری و تبعات آن با همه بحران های پیشین قابل مقایسه نبوده و ضروری است آثار این موضوع بر حوزه های حیاتی و استراتژیکی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای مقابله با آثار خطرناک آن ارائه شود.
مهم ترین آثار احتمالی شیوع کرونا بر «عرضه برق» عبارتند از: « اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها»؛ « اختلال در اجرای پروژه های احداث، نگهداری و تعمیرات» و «ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی». در سمت تقاضای برق نیز «کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف بخش های مختلف در کوتاه مدت» و «آثار افزایش ناگهانی مصرف در صورت کنترل بحران کرونا در میان مدت»، از پیامدهای احتمالی کرونا بر صنعت برق است. مقابله با این آثار نیازمند به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها و اقدام های فرابخشی و بخشی است که به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

برچسب ها

فارسی : صنعت برق، کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فریدون اسعدی / آقای علیرضا اسدی / خانم پگاه پاشا زانوسی /
همکاران : خانم سیده مریم موسوی /
اظهارنظر کننده : آقای هاشم خویی / آقای حسین بیات /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /