پژوهشی اعتراضات آمریکا: نمایش سرخوردگی عمومی از امکان تغییر وضع موجود

توضیحات
فایل : 17114.pdf 17114.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی
خلاصه :
• اعتراض های گسترده اخیر در آمریکا به نظام ناعادلانه حاکم بر این کشور و خیزش عمومی علیه رویه های نژادپرستانه دستگاه های حاکمیتی ایالات متحده به شکل گیری یکی از مهم ترین مقاطع در تاریخ سیاسی و اجتماعی آمریکا منجر شده است.
• اعتراض های سراسری در ایالات متحده آمریکا محصول صدها سال تبعیض و نابرابری سازمان یافته به ویژه علیه رنگین پوستان این کشور است که به رغم اعمال برخی اصلاحات ساختاری و قانونی هنوز در اشکال مختلف در بطن جامعه آمریکا جریان دارد.
• مطابق با تحقیقات مؤسسه های آمریکایی، برداشت نیمی از مردم این کشور از زندگی این است که در شرایط تبعیض آمیزی به سر می برند. آنها تأکید دارند که این تبعیض بیشتر در زمینه های اجتماعی به ویژه در مواردی همچون اجاره مسکن، یافتن شغل، مراجعه به مراکز بهداشتی ـ درمانی و... است.
• از مهم ترین واقعیات جامعه آمریکا درحال حاضر وجود شکاف عمیق طبقاتی در این کشور است که به شدت انسجام اجتماعی این کشور را تهدید کرده و به احساس واگرایی در میان اقشار مختلف جامعه دامن می زند.
• در جریان اعتراض های اخیر، بی اعتباری بسیاری از شعارها و ارزش های مورد تأکید مقامات آمریکا نظیر دمکراسی خواهی، آزادی طلبی، عدم تبعیض و رفاه اقتصادی که رؤیای آمریکایی براساس آنها تبیین و ترویج می شود به اثبات رسید.
• فراگیری و گستردگی اعتراض های آمریکا یکی از مهم ترین ویژگی های خیزش عمومی اخیر در این کشور است که به بهترین وجه مؤید وجود شکاف شدید و عمیق میان حکومت و ملت در داخل آمریکاست.
• نبود رهبری و فقدان زعامت مشخص ازجمله مهم ترین ویژگی های اعتراض های داخلی اخیر در آمریکاست که هرچند خود تأییدی بر اجتماعی و خودجوش بودن آن است اما در عین حال شاید به عاملی برای به انحراف کشاندن مطالبات معترضان ازسوی نهادها و نیروهای حاکمیتی آمریکا تبدیل شود.
• آنچه تاکنون از سیر تحول و اثرگذاری اعتراض ها برداشت می شود گویای هماهنگی و تقسیم کار میان اجزای حاکمیتی آمریکا در جهت مدیریت اوضاع به نفع وضع موجود است. اجزایی که به نظر می رسد با انباشت تجربه های مختلف به پختگی لازم برای این نوع مدیریت دست پیدا کرده اند.
• ترک برداشتن هویت ایالات متحده که از سال ها قبل صاحب نظرانی همچون هانتینگتون مطرح کرده بودند، امروز با فریاد عدالت خواهی مردم مظلومی که مجبور به تحمل وضع موجود هستند همراه شده و بیشتر از هر زمان دیگری تحقق افول رؤیای آمریکایی را ممکن ساخته است.

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اعتراض ها، تبعیض، نژادپرستی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی بهمنی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /