پژوهشی اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه هایی برای مجلس یازدهم

توضیحات
فایل : 17139.pdf 17139.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی
خلاصه :
بررسی کارنامه مجلس دهم نشان می دهد، برخلاف «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» (قانونگذاری لایحه محور)، در این دوره نیز مانند دوره نهم، تعداد طرح های ارائه شده به مجلس به نحو چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است. در مجلس نهم، از مجموع 697 لایحه و طرح ثبت شده در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس، 480 طرح و در مقابل 217 لایحه به مجلس تقدیم شد. بدین ترتیب، تعداد طرح های ارائه شده، بیش از دو برابر لوایح تقدیمی ازطرف دولت بود. در مجلس دهم، مجموعاً 733 طرح و لایحه به مجلس ارائه شد. با در نظر نگرفتن 12 مورد طرح ارائه شده شورای عالی استان ها، از 721 طرح ارائه شده نمایندگان و لایحه، 493 مورد طرح و 228 مورد لایحه بوده است. بدین ترتیب در دوره دهم نیز مانند دوره نهم، حدود 70 درصد پیشنهادهای تقنینی، در قالب طرح ارائه شده است. در سال پایانی دوره دهم (1398)، چهارپنجم ابتکار تقنینی از طریق طرح صورت گرفته است؛ به بیان دیگر، به ازای هر چهار طرح ارائه شده، فقط یک لایحه به مجلس تقدیم شده است.
در پژوهش حاضر، با ذکر شواهد و نمونه های متعدد، وضعیت ترسیم شده به عنوان یکی از مهم ترین مسائل نظام قانونگذاری، نقد و بررسی شده و پیامدهای سوء غلبه قانونگذاری برمبنای طرح، تبیین شده است.

برچسب ها

فارسی : ابتکار قانونگذاری، اجرا، طرح، قانونگذاری، لایحه، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
همکاران : خانم محبوبه سلطانی گردفرامرزی /
ناظر علمی : آقای بهزاد پورسید / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدرضا حسینی / آقای جعفر خیرخواهان / آقای حسن وکیلیان / خانم آزاده عبداله زاده شهر بابکی /