پژوهشی چالش ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در مدارس

توضیحات
فایل : 17144.pdf 17144.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
تا قبل از انقلاب اسلامی، زبان عربی به صورت محدود در نظام آموزش و پرورش آموزش داده می شد، اما بعد از انقلاب و براساس اصل شانزدهم قانون اساسی، تدریس این زبان بعد از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه مقاطع و همه رشته ها الزامی شد، زیرا زبان عربی زبان قرآن و معارف اهل بیت (ع) است و این زبان با زبان فارسی بسیار درآمیخته، به نحوی که فهم زبان فارسی تا حدی در گرو آشنایی و فهم زبان عربی است. علاوه بر این به تدریج بر اهمیت مراودات اقتصادی با کشورهایی که زبان آنها عربی است افزوده می شود و از دیدگاه استفاده از مزیت های اقتصادی و نیز برای کسب موفقیت در رقابت با سایر کشورها یادگیری زبان عربی دارای اهمیت است. ازاین رو همواره یادگیری زبان عربی به مثابه دغدغه ای برای سیاستگذاران حوزه فرهنگی و آموزشی مطرح است.
اما آنچه در عمل حوزه آموزش زبان عربی با آن مواجه بوده است اینکه آموزش این زبان (همانند زبان انگلیسی) در مدارس با چالش هایی روبه رو بوده و همین مشکلات و چالش ها مانع از تحقق کامل امر یادگیری شده اند. شناسایی این موارد، پرسش گزارش پیش رو است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا متون قانونی و سیاستی پیرامون آموزش زبان عربی همچون قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مورد تحلیل و بررسی واقع شده تا بتوان جایگاه این زبان و رویکرد حوزه سیاستگذاری به آن را دریافت و سپس در بخش دوم گزارش، براساس پژوهش های صورت گرفته سعی در آسیب شناسی آموزش زبان عربی در مدارس شده است.
براساس یافته های این گزارش، مهم ترین چالش های آموزش زبان عربی در مدارس ایران عبارتند از: ضعف نیروی انسانی آموزش زبان عربی، روش سنتی آموزش زبان عربی، غلبه گرامر و قواعدمحوری در آموزش زبان عربی، نبود وسایل کمک آموزشی دیداری و شنیداری و ابزارهای چندرسانه ای، عدم تبیین درست اهداف آموزش زبان عربی، نامناسب بودن روش ارزشیابی درس زبان عربی و ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت.
برخی از مهم ترین راهکارها عبارتند از: بازنگری در حوزه تربیت و یادگیری زبان عربی در برنامه درسی ملی با رویکرد تأکید بر نقش ارتباطی زبان عربی در متون درسی، بازنگری و اصلاح فرایند تربیت نیروی انسانی ویژه آموزش زبان عربی، برگزاری دوره های تخصصی و حضوری آموزش معلمان، توجه به متنمحوری، ایجاد تحول اساسی در روشهای سنتی تدریس و استفاده از روشها و فناوری های نوین آموزش زبان خارجی، اصلاح و بازنگری اساسی در نحوه ارزشیابی، تغییر و بازنگری در محتوای درسی با رویکرد پرهیز از قواعدمحوری و تبیین فلسفه، اهداف و ضرورت های ارائه آموزش زبان عربی در مدارس ایران.


برچسب ها

فارسی : آموزش زبان، آموزش عربی، زبان عربی، سیاستگذاری های زبانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / آقای سعداله همایونی /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /