طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره «1» قانون بودجه سال 1399 کل کشور»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن