طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم»

توضیحات
فایل : 17146-1.pdf 17146-1.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت