طرح و لایحه اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» (اعاده شده از شورای نگهبان(۲))

توضیحات
فایل : 16370-2.pdf 16370-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در تاریخ 25/09/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 8/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام و همچنین مغایرت با اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی به مجلس اعاده شد. مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای مذکور، مصوبه خود را در تاریخ 16/2/1399 به تصویب رسانده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای محترم نگهبان مجدداً و در نظر شماره 17532/102/99 مورخ 7/3/1399 ایراد سابق را کماکان باقی و مصوبه را مغایر اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی دانست، که در ادامه به بررسی و تحلیل آن می پردازیم.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین محمدی احمدآبادی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی / آقای علی عبدالاحد /