طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان(۱))

توضیحات
فایل : 16879-1.pdf 16879-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 9/11/1398 خود، این مصوبه را به جهت قانونگذاری جدید بودن، تفسیر ندانسته و آن را با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 خود مغایر و به مجلس اعاده نموده است. در ادامه به بررسی ایراد شورای نگهبان در این خصوص خواهیم پرداخت.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی دهقان بنادکی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی / آقای علی عبدالاحد /