طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» (اعاده شده از شورای نگهبان(۳))

توضیحات
فایل : 15543-5.pdf 15543-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 28/07/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 06/07/1398 خود، مفاد این مصوبه را با اصول سوم، پنجاه و دوم، هفتادو پنجم و یکصدودهم قانون اساسی مغایر شناخته و به مجلس اعاده کرده است.
مجلس در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه مورخ 07/10/1398 با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 18/10/1398 ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نسبت به تبصره «1» ماده (2) و تبصره ماده (3)، مبنی بر کاهش درآمدهای دولت، به جهت معافیت از پرداخت هرگونه عوارض و ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، کماکان به قوت خود باقی دانسته و به مجلس اعاده نموده است.
مجلس مجدداً طرح را در جلسه مورخ 31/02/1399 در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 13/03/1399 کماکان ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را نسبت به تبصره ماده (3) باقی دانسته و به مجلس اعاده کرده است. در ادامه به تبیین ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی دهقان بنادکی /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی / آقای علی عبدالاحد /