طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی»

توضیحات
فایل : 17154.pdf 17154.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و
آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی به
شماره ثبت 69 بیان میکند برگزاری آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی و
عدم برگزاری این آزمون برای نیروهای حقالتدریسی و مربیان پیشدبستانی، تبعیض و بیعدالتی آشکار بهشمار
میرود. در مقدمه توجیهی طرح چنین آمده است؛ آزمون یک عمل و بوروکراسی اداری زائد بوده و هزینه ادرای
زیادی هم به آموزش و پرورش تحمیل میکند، حذف آن موجب صرفهجویی در هزینههای جاری میشود.
بنابراین پیشنهاد به حذف آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی داده است.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /