طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» (اعاده شده از شورای نگهبان (6))

توضیحات
فایل : 15578-5.pdf 15578-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که در تاریخ 1398/10/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایراداتی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه پیشین را با اصلاحاتی به تصویب رساند و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 1399/03/07 ایرادات سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن امجدیان /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی / آقای علی عبدالاحد /