طرح و لایحه گزارش کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نمایندگان»

توضیحات
فایل : 17163.pdf 17163.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
نقش مجالس قانونگذاری به عنوان رکن اصلی تقنین در کشورها بر کسی پوشیده نیست. بنابراین شفافیت در این نهاد، به جهت اهمیت نقش آفرینی در تعیین حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان است.
در همین راستا «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در مجلس یازدهم مشتمل بر 6 بند اعلام وصول شد. طرح مزبور با پیش بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف نمودن عملکرد کمیسیون های مجلس است؛ علاوه بر این در این طرح به لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت تصریح شده است. همچنین طراحان سازوکار و نحوه مخفی نمودن رأی گیری در جلسات صحن علنی را نیز پیش بینی نموده اند.
علی رغم درج بخش قابل توجهی از الزامات شفافیت آرا در طرح پیشنهادی، مواردی نیز در این زمینه قابل ذکر است که پیش¬بینی آنها در قالب مواد پیشنهادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس علاوه بر تعیین سازوکار غیرعلنی نمودن جلسات کمیسیون، از آنجا که باید اصل بر شفافیت آرای نمایندگان در جلسات علنی کمیسیون باشد، لازم است نحوه مخفی نمودن رأی گیری در کمیسیون مشخص شود، ضمن آنکه زمان و کیفیت انتشار مشروح مذاکرات صحن علنی و جلسات علنی کمیسیون ها با امکان داده پردازی فراهم گردد. علاوه بر آن می بایست عملکرد کمیسیون در بررسی طرح ها و لوایح، سؤالات و تذکرات به مسئولان ذی ربط و عملکرد اعضا در هیئت ها، مجامع و شوراها مورد تأکید قرار گیرد. شایان ذکر است انتشار حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت نمایندگان نیز با قابلیت خوانش رایانه ای می تواند منجر به افزایش کارآمدی سازوکارهای پیش بینی شده جهت شفافیت عملکرد مجلس باشد.

برچسب ها

فارسی : شفافیت، شفافیت آرا، شفافیت پارلمان، مشروح مذاکرات صحن علنی، مشروح مذاکرات کمیسیون

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین محمدی احمدآبادی / آقای احمد حکیم جوادی / آقای علی عبدالاحد /
همکاران : آقای سیداحسان رفیعی علوی / آقای سیدعلی محسنیان / آقای محمدرضا شمسا / آقای محسن کرمانی نصرآبادی / آقای سیدامیر سیاح / آقای سامان یوسف وند / آقای سیدسجاد پادام / آقای حسن پوراسماعیل / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای صمد عزیزنژاد / آقای محمد برزگر خسروی / آقای حسین مدیحی / آقای یحیی مزروعی / آقای علی دهقان بنادکی / آقای محمدهادی زرافشان / آقای سیدمحمدهادی راجی / آقای محمد جواهری / ابوالفضل درویشوند / آقای علی الفت پور / آقای محمد صالحی /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی /