پژوهشی بررسی کارشناسی مسائل پیرامون مدیریت مهدکودک ها

توضیحات
فایل : 17173 (1).pdf 17173 (1).pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش اوان کودکی، آموزش و پرورش، آموزش پیش از دبستان، سازمان بهزیستی، ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مهدکودک، کودکستان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / آقای امیرحسین غفاری علی آباد /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای مسعود فیاضی /