پژوهشی ضرورت تأمین رایانک (تبلت)دانش آموزی برای آموزش مجازی

توضیحات
فایل : 17171.pdf 17171.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای مسعود فیاضی /