پژوهشی تأثیر اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد

توضیحات
فایل : 17167.pdf 17167.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بار مالیاتی، جدول داده- ستانده محصول در محصول، شدت تنازلی بودن، ضریب جینی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه - درآمد خانوار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا مهاجری /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /