طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه شده)

توضیحات
فایل : 17168-1.pdf 17168-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای میثم خسروی / آقای علی فرنام /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای سیدعلی روحانی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /