پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین کالاهای اساسی» (اصلاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی) (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 17176.pdf 17176.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : کالاهای اساسی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزگاری / آقای محمدرضا عبدالهی /
همکاران : آقای محمد برزگر خسروی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /