طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»

توضیحات
فایل : 17178.pdf 17178.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی / آقای محمدرضا عبدالهی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهارنظر کننده : آقای حسین محمدی احمدآبادی /