طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»

توضیحات
فایل : 17178.pdf 17178.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی / آقای محمدرضا عبدالهی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای موسی شهبازی غیاثی /