نظارتی گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397

توضیحات
فایل : 17185.pdf 17185.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سید علی روحانی /