پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «63» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 17175.pdf 17175.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی / آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای مهدی عبدالملکی /