پژوهشی ارزیابی عملکرد کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در رفع موانع قانونی و مقرراتی تولید و سرمایه گذاری (1396-1398)

توضیحات
فایل : 17183.pdf 17183.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، قانونگذاری، محیط کسب و کار، مقررات زدایی، مقرراتگذاری، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی /