پژوهشی استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه های دولت

توضیحات
فایل : 17206.pdf 17206.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*
خلاصه :
در تنظیم اسناد تخصیص شماره برای شناسایی هستارهای مختلف شامل اسناد، اشخاص و موجودیت ها سابقه ای طولانی دارد. اهداف در تخصیص شماره به هستارها متفاوتند، گاهی اعداد برای پنهان کردن هویت هستارها به آنها تخصیص داده می شوند، اما بیشتر اوقات و در کاربردهای شهروندی اعداد برای کمک به شناسایی سریع و بدون اشتباه هستار به کار گرفته می شوند، زیرا مثلاً نام و نام خانوادگی افراد و محل تولد و حتی زمان تولد آنها ممکن است یکسان باشد. همچنین تخصیص کد یکی از مهم ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست، که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. ازاین رو سامان دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیک چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب وکارها و شهروندان است.
در کشورهای مختلف تلاش هایی برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت در جریان است و در این زمینه اقداماتی انجام شده است