پژوهشی پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی

توضیحات
فایل : 17216.pdf 17216.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعلی روحانی /