پژوهشی تحلیل چالش ‏های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‏ های کشور

توضیحات
فایل : 17260.pdf 17260.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به نحوی که اگر اقدام های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ، که از اصلی ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می شود. افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می تواند در ماه های آینده کاهش شدید جوجه ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم مرغ کند. بررسی‏ها نشان می‏دهد به منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده ها در کوتاه مدت لازم است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روز رسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‏های فراوان و ضرورت تصمیم‏گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‏شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‏ها و مکان‏ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای پژمان اعلائی بروجنی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /
همکاران خارج از مرکز : آقای داود بهرامی /
اظهارنظر کننده : آقای حسین هرورانی / آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای علیرضا آقاشاهی / آقای سید عبدالله حسینی /