پژوهشی «ارزیابی ترور شهید فخری زاده و واکنش مطلوب جمهوری اسلامی ایران در برابر آن»

توضیحات
فایل : 17278.pdf 17278.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

نقش ها

تهیه و تدوین : مصطفی محمدی رمضانی /
همکاران : آقای مهدی امیری / خانم سمانه احمدخان بیگی / آقای علیرضا کوهکن / آقای بهادر غلامی / آقای مصطفی جهانبخش /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / ابوذر گوهری مقدم /