پژوهشی بررسی رویکردی تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران با تأکید بر تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور مورخ 1398/04/11

توضیحات
فایل : 17266.pdf 17266.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدامین کیخا فرزانه / آقای سیدمحسن حکمتی مقدم /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای مهدی عبدالملکی / آقای محمود رضایی /