طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور»

توضیحات
فایل : 17264.pdf 17264.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
در صورتی که هدف از ارائه لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با انتخاب افراد موثق و امین به عنوان مدیر جدید کارخانجات در معرض تعطیلی باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست. مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در لایحه دارای ابهام بوده و به طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیطهای اقتصادی و کسبوکار فعلی جامعه، انطباق ندارد و لازم است تا با ارائه لایحه ای مستقل توسط دولت این قانون مورد اصلاح جدی قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد می شود کلیات این لایحه به دلیل ابهامات و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی متناسب با مشکلات فعلی کشور درخصوص تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی، رد شود.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای سعید شجاعی / آقای محمد ابید /