طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور | 1. بودجه به زبان ساده

توضیحات
فایل : 17290.pdf 17290.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت
خلاصه :
در گزارش حاضر سعی شده تا بخش های مختلف بودجه به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. لذا اجزای اصلی منابع و مصارف معرفی شده و بودجه شرکت های دولتی و برخی ملاحظات در نحوه بررسی آن مطرح شده است. بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش فروش نفت، بیش برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه های جاری (عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه ای با کسری قابل توجه شده است که در مقایسه با بودجه سال های گذشته کسری بیشتری دارد.
از آنجا که کسری بودجه در عمل می تواند به طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم گیری کند. تصمیم گیری مجلس یا به صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه. بررسی تجربه سال های اخیر (که لوایحی با ویژگی های مشابه لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده بود) نشان می دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاً نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمدهاست) می تواند دارای هزینه های سیاسی باشد که به خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می کند. حال باید دید که با وجود اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال های اخیر مجدداً تکرار خواهد شد.

برچسب ها

فارسی : بودجه برای شهروندان، بودجه برای مردم، بودجه به زبان ساده، لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی /