پژوهشی تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 14. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1399

توضیحات
فایل : 17306.pdf 17306.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی
خلاصه :
تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، در سال های 1397 و 1398 سبب شد تا اقتصاد ایران حدود 11 درصد نسبت به سال 1396 کوچک تر شود. با این حال بروز نشانه هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر شوک های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال 2020 (1399) به ترتیب 4/5- و 5/5- درصد برآورد کرده اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش های خدمات در سه ماهه نخست سال 1399 متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر می رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده اند. با در نظر گرفتن تحلیل های ارائه شده در متن گزارش، برآورد می شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1399 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی 0/5 درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 0/8 درصد، رشد کشاورزی 2/1 درصد، رشد نفت 1/6- درصد، رشد صنعت 6/4 درصد، رشد آب، برق و گاز 4/2 درصد، رشد بخش ساختمان 14/6- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می‏شود. ذکر این نکته ضروری است که مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال 1399 شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بود. درواقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، تحریم، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهارنظر کننده : آقای میثم خسروی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای ابوالمحسن والی زاده /