طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور 41. بودجه بخش محیط زیست

توضیحات
فایل : 17347.pdf 17347.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بخش محیط زیست، در نگاه اول نشان از افزایش 88 درصدی می دهد (میزان اعتبارات از 9285 میلیارد ریال در سال 1399 به 17425 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است) ولی سهم امور محیط زیست در بین سایر امور تنها 0/2 درصد است و از این حیث تغییر شگرفی در مقایسه با سایر ردیف های بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1399 نداشته است.
با توجه به ارزیابی که درخصوص این لایحه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از عمده ضعف های مباحث کلان زیست محیطی بی توجهی به 50 درصد از وظایف و مسئولیت های قانونی در لایحه بودجه پیشنهادی است. به طوری که حدود نیمی از وظایف و مسئولیت های سازمان متولی محیط زیست کشور در حوزه های مختلف فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار را حوزه های عملیاتی قلمداد کنیم حوزه های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سال های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره گشا نیست؛ چراکه این افزایش با توجه به ماهیت تعریف شده برای آن عمدتاً صرف پرداخت حقوق و دستمزد است. لذا با توجه به اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه های امور محیط زیست منطبق با اولویت های اجرایی دستگاه ها، نحوه توزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده و این مهم می تواند باعث محقق نشدن بخشی از متغیرها و شاخص های بودجه ریزی در سال آتی شود.
بنابراین به منظور نظارت دقیق تر مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور با توجه به افزایش 88 درصدی اعتبارات این بخش در شرایط تحریم (با توجه به اینکه میانگین رشد بودجه امور دهگانه در کشور 40 درصد بوده است و امور محیط زیست 88 درصد رشد داشته است) ضروری است تا قبل از هر گونه اقدامی (اعم از تصویب و یا رد کلیات لایحه بودجه) سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نسبت به ارائه عملکرد بودجه سال های اجرایی برنامه ششم توسعه (به ویژه هشت ماهه اول سال 1399)، رئوس اهداف و برنامه های بودجه پیشنهادی برای سال 1400 را اعلام کند چراکه بسیاری از برنامه ها بدون رسیدن به نتیجه و اقدام متناسبی بودجه های درخور توجهی را هرساله به خود اختصاص داده اند. بنابراین کلیات بودجه بخش محیط زیست با توجه به ابهام ها و عدم تغییر ساختاری، قابل تأیید نیست.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای مجید حسین زاده /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /
همکاران : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حمیدرضا تقوایی نجیب /