طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور 37. بودجه بخش هواشناسی

توضیحات
فایل : 17346.pdf 17346.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
در این گزارش وضعیت اعتبارات بخش هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1400 بررسی شده است. اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1400 تحت برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و برنامه سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی، ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی ذیل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ارائه شده است. در لایحه بودجه سال 1400 جمع اعتبارات هزینه ای سازمان هواشناسی کشور 791.782 میلیون ریال است که نسبت به رقم مصوب سال 1399 که مبلغ 554.569 میلیون ریال بوده، 42/88 درصد رشد را نشان می دهد. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از رقم 1.013.463 میلیون ریال در سال 1399 به رقم 1.812.386 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است که در این بخش حدود 78/8 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان هواشناسی افزایش نشان می دهد که نسبت به وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سایر بخش ها، این میزان رشد رقم مناسبی به نظر می رسد. درمجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، 66/1 درصد رشد نشان می دهد. بودجه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، در بخش اعتبارات هزینه ای 30/5 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای0/30 درصد رشد نشان می دهد و درمجموع بودجه این پژوهشگاه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، 30/4 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که بخش اعتبارات درآمد اختصاصی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، رشد 33/3 درصدی داشته است. بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1399 در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو) نشان می دهد که عملکرد بودجه این بخش تا پایان آبان ماه 1399 در بخش اعتبارات هزینه ای برابر با 56/3 درصد، در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 51/0 درصد و مجموع عملکرد برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این بخش 53/1 درصد بوده است. بدین معنا که از رقم 1.735.532 میلیون ریال کل بودجه مصوب میزان 922.059 میلیون ریال تا پایان آبان ماه 1399 محقق شده است. اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش ها نیاز به تکمیل و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع پدیده های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش نیاز به توجه به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نشان می دهد.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /
همکاران : آقای محمدتقی فیاضی / آقای محمد صالحی /