طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 40. بودجه بخش آب

توضیحات
فایل : 17345.pdf 17345.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی
خلاصه :
فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1400، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 107,065,749 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1399 به ترتیب حدود 57 و 30 درصد رشد داشته اند. همچنین در این لایحه مبلغ 250 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین (100 میلیون یورو)، طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن (100 میلیون یورو) و طرح های آب و فاضلاب شهر اهواز (50 میلیون یورو) تخصیص داده شده است. در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات مربوط به برنامه تأمین آب، برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل یارانه ها) افزایش چشمگیری داشته اند. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1400 مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک در تأمین اعتبار آنها و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه گیری و کنتورهای هوشمند در طرح های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

برچسب ها

فارسی : آب و فاضلاب، بخش آب، لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای علیرضا رهایی /
همکاران : آقای محمدتقی فیاضی /