طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری شور دوم ـ بررسی مواد (4) و (11)»

توضیحات
فایل : 17210-2.pdf 17210-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد صالحی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی / آقای علی عبدالاحد / آقای جلیل محبی /