طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» (اعاده شده از شورای نگهبان(۲))

توضیحات
فایل : 17352.pdf 17352.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که با عنوان «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» در تاریخ 28/9/1397 اعلام وصول گردیده بود با اعمال اصلاحاتی در مفاد طرح و همچنین در عنوان طرح در تاریخ 30/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تأیید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان در مرحله اول درخصوص طرح مزبور ایرادات و ابهاماتی را مطرح نمود و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای رفع ایرادات مزبور اصلاحاتی را در جلسه مورخ 11/8/1399 در مصوبه خود به عمل آورد. با این حال این مصوبه در مرحله دوم مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شده است. از این رو مجدداً کمیسیون محترم قضایی ـ حقوقی جهت رفع ایرادات و ابهامات مزبور اصلاحاتی را در مصوبه به عمل آورده است. در این گزارش به بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در مرحله دوم و ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی ـ حقوقی پرداخته شده است.

نقش ها

ناظر علمی : آقای جلیل محبی /