طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))

توضیحات
فایل : 17363.pdf 17363.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوب 25/8/1399 مجلس، برای بار دوم، توسط شورای نگهبان به جهت داشتن ابهام و مغایرت با شرع، مورد ایراد قرار گرفته است. در این گزارش مصوبه مورخ 1/10/1399 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از حیث رفع یا عدم رفع ایرادات شورای نگهبان، بررسی می شود.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی / آقای علی عبدالاحد / آقای جلیل محبی /