طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 17351.pdf 17351.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» (به شماره ثبت 45) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه معدن تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 18363/102/99 مورخ 26/3/1399 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور اعلام کرد.
لازم به ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان کاستی هایی از جمله انتخاب احکام مندرج در این فهرست، بر اساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین و عدم جامعیت در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 31016141 به تفصیل آمده است. به عنوان مثال در ردیف (19) «ابقا آقایان دکتر ... وزیر صنایع و معادن – دکتر ... وزیر فرهنگ و دکتر ... معاون اداری نخست وزیر کماکان در سمت های خود در دانشگاه تهران» مصوب 22/5/1341 دارای ماهیت استخدامی است و ارتباطی با حوزه معدن ندارد. برخی از قوانین نیز با وجود ارتباط با حوزه معدن مورد بررسی قرار نگرفته اند؛ مانند: «قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه» مصوب 13/2/1307 به موجب ماده (5) «قانون تعرفه گمرکی» مصوب 3/2/1315 نسخ صریح شده است و یا «لایحه قانونی در مورد واگذاری تونل ها و تأسیسات معدن ده ملا شاهرود به مدرسه عالی معدن شاهرود» مصوب 27/12/1358 با اجرای این قانون منتفی شده است. در برخی از موارد ذکر شده مواد مرتبط با حوزه معدن به صورت کامل آورده نشده است؛ به عنوان نمونه در ردیف 115 فهرست منقضی، بند «الف» تبصره «3» قانون بودجه سال 1362 نیز مرتبط با حوزه معدن است که ذکر نشده است.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد صالحی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی /
اشخاص حقوقی : آقای علی عبدالاحد / آقای جلیل محبی /