پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف»

توضیحات
فایل : 17365.pdf 17365.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی عبدالملکی / آقای محمود رضایی /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی /