پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه مدیریتی)

توضیحات
فایل : 17364.pdf 17364.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / آقای محمدرضا عبدلی /
مدیر مطالعه : آقای محمدحسن بازیار /
ناظر علمی : آقای علیرضا رهایی / آقای امیررضا شاهانی / آقای محمدحسن بازیار /