پژوهشی موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

توضیحات
فایل : 17376.pdf 17376.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در همه ساحت ها و ارکان نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در سال 1390 به تصویب رسید. براساس فصل هشتم این سند، سیاستگذاری کلان و نظارت راهبردی بر اجرای سند برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سیاست های اجرایی برعهده شورای عالی آموزش و پرورش و اجرای سند نیز برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط می باشد.
مطالعه بازه زمانی 9 سال گذشته از تصویب سند تاکنون، نشان می دهد که سند تحول در اجرا با چالش های بسیاری مواجه بوده است، نظارت راهبردی بر اجرای سند تقریباً صورت نگرفته، سند در بازه های زمانی پنج ساله ترمیم و بازنگری نشده، شش زیرنظام اجرایی سند در بازه زمانی یکساله مقرر در فصل هشتم سند تصویب نشدند و در حوزه قانونگذاری نیز تقریباً هیچ قانونی درخصوص اجرای سند به تصویب نرسید.
مهم ترین موانع و چالش های اجرای سند تحول عبارتند از: عدم پیش بینی ضمانت اجرایی سند تحول بنیادین، عدم تنقیح قوانین و مقررات آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین، عدم تصویب قوانین پیش بینی شده در سند تحول بنیادین، کوتاهی دولت در ارائه لوایح لازم در این خصوص به مجلس، عدم ارائه طرح های قانونی در راستای سند تحول توسط مجلس شورای اسلامی، عدم تهیه نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه ها، تأخیر هشت ساله در تهیه زیرنظام های سند تحول بنیادین، عملیاتی نبودن زیرنظام ها و عدم تهیه شاخص های عملیاتی کمی وکیفی قابل رصد، سنجش و ارزیابی.
براساس این آسیب شناسی، پیشنهادهایی جهت ایجاد تحول در آموزش و پرورش با محورهای تعیین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای سند تحول بنیادین و سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ارائه شده است.

برچسب ها

فارسی : آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / آقای امیرحسین غفاری /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای مسعود فیاضی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدحسین هاشمیان / آقای محمد جواهری طهرانی /