طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 17375.pdf 17375.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 نشان می دهد اعتبارات برنامه ای ۱۲ درصد کاهش و اعتبارات متفرقه ۳۷ درصد افزایش یافته و درنتیجه کل اعتبارات فاوا 15 درصد بیشتر شده است. اما به طور کلی سهم این بخش نسبت به کل بودجه عمومی کشور طی سال های 1395 تا 1400 جز در سال ۱۳۹۹ همواره با روندی رو به کاهش همراه بوده و در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون ۱۳۹۹ سهم فاوا از 3/05 به 2/16 درصد از کل بودجه عمومی کاهش خواهد یافت. اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آنکه در ردیف های برنامه ای مرتبط قرار داشته باشند در ردیف های متفرقه گنجانده می شوند که این امر رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه های متناظر را با دشواری مواجه می سازد. هر چند ماهیت پویای طرح های مرتبط با این حوزه ممکن است وجود برخی ردیف های متفرقه را توجیه پذیر کند، اما تکرار هر ساله این ردیف ها طی حداقل 6 سال پی در پی نشان می دهد می توان برای برخی از این طرح ها ذیل دستگاه های مربوطه ماهیت برنامه ای در نظر گرفت و برای آن اعتبارات لازم را منظور کرد. جهت اثربخشی هزینه های بودجه ای در حوزه فاوا به هدایت ساختاری متمرکز نیاز است. به طور کلی پیشنهاد می شود طبق بند «۱۱» ماده (۳) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور، مصوبه ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی، تسهیم و توزیع بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق مبادله موافقتنامه با مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد.

برچسب ها

فارسی : فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی امینیان /
ناظر علمی : آقای امیررضا شاهانی / آقای هادی خرمی شاد /