طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۸. ضمانت اجراهای کیفری مندرج در لایحه بودجه (موضوع جزء 2 از بند الف تبصره 7)

توضیحات
فایل : 17368.pdf 17368.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
ضرورت صیانت و حفاظت از بیت المال از یک سو و اهمیت و نقش لوایح بودجه سنواتی در مدیریت نظام مالی کشور از سوی دیگر اقتضاء دارد به موازات تعیین احکام بودجه، ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده ای جهت نقض و تخطی از این احکام در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گیرد. در حال حاضر مهم ترین حمایت کیفری از قوانین بودجه را ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عمل آورده که به جرم انگاری تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی اختصاص یافته است. به همین جهت در موارد محدود و خاصی در لوایح بودجه سنواتی (جزء «2» از بند «الف» تبصره «7» ) تخطی از ضوابط بودجه به صراحت در حکم تصرف غیر قانونی قلمداد شده است فارغ از ماهیت غیر بودجه ای این حکم و مغایرت احتمالی با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، عدم کفایت و نارسایی و نقصان این مقرره در حمایت از احکام مهم قانون بودجه موضوعی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. این گزارش به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم و خلأهای این مقرره در حمایت بایسته از احکام بودجه پرداخته است.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید میثم عظیمی / خانم سکینه خانعلی پور واجارگاه /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای مهدی عبدالملکی /