طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۶. خرید و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق حساب جداگانه (موضوع بند «هـ» تبصره «17»)

توضیحات
فایل : 17373.pdf 17373.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی
خلاصه :
تأمین بهنگام دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت برخوردار است و ازاین رو سیاستگذاری صحیح در این حوزه به گونه ای که تأمین به موقع اقلام مذکور برای مراکز بهداشتی و درمانی و مردم تضمین شود، حائز اهمیت است. یکی از چالش های مهمی که این حوزه معمولاً با آن مواجه است مشکل نقدینگی است و یکی از دلایل اصلی آن هم عدم پرداخت بهنگام مطالبات تأمین کنندگان این کالاهاست. به منظور کاهش چالش مذکور، در قانون بودجه سال 1399 (ذیل بند «و» تبصره «17») حکمی مصوب شد که به موجب آن دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه ای مستقل، موظف به اختصاص مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به بازپرداخت هزینه های مذکور شدند. این حکم در لایحه بودجه سال 1400 (ذیل بند «هـ» تبصره «17») نیز تکرار شد. مشروح حکم مذکور در لایحه به این شرح است:
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند.
گزارش حاضر ضمن ارزیابی حکم ارائه شده در لایحه، اصلاحات و الحاقاتی را برای افزایش اثربخشی آن ارائه می کند تا در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس مدنظر نمایندگان قرار گیرد.

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه 1400

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد بختیاری /
اظهارنظر کننده : آقای حسین دهقان بنادکی /
ناظر علمی : آقای سیدسجاد پادام / آقای مسعود فیاضی /