پژوهشی پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 10. بهار 1399

توضیحات
فایل : 17400.pdf 17400.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی
خلاصه :
گزارش حاضر، دهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 6884 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار سال 1399 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در بهار 1399 کمیّت 6/16 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398)، 5/84 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب تر (بدتر) شده است.
یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 دارای کمیّت 6/43 و در زمستان 1397، 6/18، در بهار 1398 کمیّت 6/07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6/07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (هم زمان با بی ثباتی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6/12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5/84) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه 1396 تاکنون است. لیکن مجدداً در پایش بهار 1399 با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد 6/16 افزایش یافته و نامناسب تر شده است که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش بینی نشده بسیاری از کسب وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (8/48 از 10 و 10 بدترین وضعیت)،
2. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (8/31)،
3. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8/06).
مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی بهار 1399 نیز به این ترتیب بوده اند:
1. رواج توزیع کالای قاچاق (3/96)،
2. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4/08)،
3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4/42).
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان 1398 را چنین ارزیابی کرده بودند:
1. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (7/98)،
2. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی (7/88)،
3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (7/87).
و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان 1398 نیز مانند بهار 1399 بوده است.
با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه هم مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، تهران و خراسان رضوی، نامناسب ترین ارزیابی و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترین و استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار 1399 کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و همدان به ترتیب جزء مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی ـ اما مغفول ـ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی / آقای سیدامیر سیاح /
همکاران : آقای امین قنبری /
مشاوران خارج از مرکز : آقای جعفر خیرخواهان / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای فرید زایری /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهارنظر کننده : آقای محمود رضایی /