پژوهشی بسته پیشنهادی درخصوص تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

توضیحات
فایل : 17404.pdf 17404.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد / آقای مسعود فیاضی /
ناظر علمی : آقای موسی بیات /